Štatút odbornej komisie pre chov morčiat


 Slovenský zväz chovateľov

(.pdf verzia pre tlač a archiváciu)

 

------------

 

Štatút odbornej komisie pre chov morčiat

 

------------

 

 

Článok 1

Postavenie odbornej komisie pre chov morčiat

1.      Odborná komisia pre chov morčiat (ďalej len „OKM“ alebo „komisia“) je súčasťou Slovenského zväzu chovateľov v zmysle § 24 stanov Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „SZCH“).

2.      OKM zodpovedá za zabezpečenie odbornej činnosti chovu morčiat.

 

 

Článok 2

Odborná komisia pre chov morčiat

1.      OKM má 3 členov.

2.      Každý z členov OKM musí byť platným členom špecializovanej základnej organizácie SZCH, ktorá združuje výhradne chovateľov morčiat.

3.      OKM má predsedu, predsedu zboru posudzovateľov a zástupcu Plemennej knihy morčiat SZCH.

4.      Predsedu a predsedu zboru posudzovateľov OKM volia tajným hlasovaním účastníci celoslovenského aktívu chovateľov morčiat. Kandidáti na predsedu a predsedu zboru posudzovateľov musia byť aktívnymi chovateľmi morčiat t.j. odchovávajú morčatá s oficiálnym preukazom o pôvode        SZCH vydaných Plemennou knihou morčiat SZCH (kandidát musí predložiť aspoň 5 preukazov o pôvode z rôznych vrhov morčiat, ktoré boli odchované v predchádzajúcom kalendárnom roku). Kandidát na predsedu zboru posudzovateľ musí byť uznaným posudzovateľom morčiat SZCH.

5.      Predsedu OKM potvrdzuje Zjazd RR SZCH, v období medzi dvomi zjazdmi RR SZCH na návrh Predsedníctva RR SZCH.

6.      Pridelenie funkcie (povinností a právomocí) tajomníka OKM si odhlasuje komisia na svojom prvom zasadaní. Tajomníkom OKM sa môže stať len jeden z členov komisie okrem predsedu komisie.

7.      Členstvo v OKM zaniká:

a)      odstúpením, a to písomne doručeným komisii (za písomnú formu sa považuje aj elektronická forma),

b)      odvolaním, a to na základe návrhu komisie z dôvodu nečinnosti, resp. neplnenia povinností člena. Člen môže byť odvolaný až po predchádzajúcom písomnom upozornení, po ktorom nedošlo k náprave,

c)      vylúčením na základe platného disciplinárneho poriadku SZCH,  

d)      smrťou.

8.      Každý člen OKM má právo:

a)      predkladať návrhy na zlepšenie činnosti komisie,

b)      predkladať návrhy odborného charakteru, 

c)      požiadať o zvolanie zasadnutia mimo stanovených termínov v prípade, ak si to situácia v oblasti chovu morčiat vyžaduje a jeho návrh podporí aspoň jeden ďalší člen OKM,

d)      v prípade neúčasti na rokovaní, písomne dopredu podať návrhy a pripomienky k materiálom, ktoré boli zaradené na rokovanie komisie,

e)      písomne splnomocniť (bez nutnosti notársky overeného podpisu) iného člena OKM pre hlasovanie v jeho mene na konkrétnom zasadaní OKM.


Článok 3

Činnosť Odbornej komisie pre chov morčiat

1.      OKM sa riadi schváleným plánom a programom. 

2.      OKM dodržiava prípadne schválený rozpočet komisie na svoju činnosť. 

3.      Členovia OKM sa aktívne podieľajú na príprave a pripomienkovaní interných smerníc a dokumentov SZCH.

4.      OKM pripravuje interné dokumenty pre oblasť svojej pôsobnosti.

5.      Predseda OKM zodpovedá za činnosť OKM.

6.      OKM spolupracuje v prípade potreby s ostatnými odbornými komisiami a ďalšími organizačnými zložkami SZCH.

7.      OKM spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy aj chovateľskými združeniami a zväzmi  v zahraniční.

8.      Členovia komisie zastupujú SZCH v danej odbornosti, pričom predseda OKM alebo  ním poverený zástupca sa zúčastňuje oficiálnych rokovaní a zasadnutí pre oblasť chovu morčiat.

9.      Výhradne OKM deleguje zástupcu na zasadnutiach a školeniach EE v sekcii morčatá.

10.    OKM sa podieľa na príprave školení, aktívov a na zvyšovaní informovanosti členov SZCH, chovateľov morčiat.

11.    OKM zabezpečuje činnosť Plemennej knihy morčiat SZCH a je plne zodpovedná za jej personálne obsadenie.

 

Článok 4

Zasadnutie Odbornej komisie pre chov morčiat

1.      OKM zasadá spravidla dvakrát ročne. Zasadnutie zvoláva obvykle tajomník OKM na návrh predsedu komisie.

2.      Zasadnutia komisie sú verejné alebo neverejné. 

3.      Pozvánku na zasadnutie zasiela tajomník alebo poverený člen komisie písomne 10 pracovných dní pred zasadnutím (za písomnú formu sa považuje aj zaslanie pozvánky elektronicky).

4.      V nevyhnutných prípadoch môže predseda OKM alebo ním poverený člen komisie, zvolať rokovanie aj telefonicky.     

5.      Predseda komisie riadi  rokovania komisie.

6.      Predseda zodpovedá za riadny priebeh rokovania a za dodržiavanie interných smerníc SZCH.

7.      Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje tajomník komisie alebo predsedom poverený člen OKM, pričom takto poverený člen má všetky práva a povinnosti predsedu.

8.      Tajomník z poverenia predsedu:

a)      zabezpečuje prípravu zasadnutí komisie,

b)      pripravuje podklady k zasadnutiam a zabezpečuje ich distribúciu členom komisie,

c)      medzi zasadnutiami komisie je v kontakte s členmi komisie a informuje ich o priebežnom plnení stanovených úloh a uznesení,

d)      zabezpečuje písomný záznam zo zasadnutí komisie,

e)      pripravuje stanoviská a pripomienky k materiálom pre oblasť chovu morčiat v spolupráci s členmi komisie,

f)       zabezpečuje administratívu v oblasti chovu morčiat.

9.      Na zasadnutie komisie môže predseda alebo členovia komisie po dohode s predsedom  prizvať odborníka pre oblasť chovu morčiat.

10.    Na zasadnutiach komisia prijíma uznesenia hlasovaním. Každý člen má jeden hlas. Uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo ním povereného zástupcu.

11.    Komisia môže prijímať uznesenia a odporúčania na zasadnutiach len v prípade, že sa zasadania zúčastnia aspoň dvaja členovia OKM.

12.   Z každého zasadnutia je pripravený písomný záznam, ktorý uverejňuje tajomník na internetovej stránke Odboru chovu morčiat SZCH www.szch-morcata.sk a tiež/ alebo na stránkach SZCH www.szch.sk .

 


Článok 5

Celoslovenský aktív chovateľov morčiat

1.      Celoslovenský aktív chovateľov morčiat sa koná minimálne 1 mesiac pred konaním Zjazdu SZCH a zvoláva ho OKM minimálne 2 mesiace pred termínom jeho konania.

2.      Na celoslovenskom aktíve sa volia členovia komisie  v súlade so stanovami  SZCH a volebným poriadkom SZCH.

3.      Uzávierka na kandidátov členov OKM je 1 mesiac pred termínom Celoslovenského aktívu chovateľov morčiat a zoznam kandidátov bude zverejnený na internetovej stránke Odboru chovu morčiat SZCH www.szch-morcata.sk a tiež/ alebo na stránkach SZCH www.szch.sk.

4.      Účastníkmi celoslovenského aktívu sú všetci členovia OKM, posudzovatelia, správca plemennej knihy morčiat SZCH a zástupcovia všetkých základných organizácii SZCH, ktoré združujú chovateľov morčiat.

5.      Rokovanie celoslovenského aktívu riadi predseda OKM.

6.      Predseda OKM zodpovedá za riadny priebeh aktívu. 

7.      Predsedu OKM v jeho neprítomnosti zastupuje spravidla tajomník OKM  alebo predsedom  poverený člen OKM. Poverený člen OKM má všetky práva a povinnosti predsedu OKM.

8.      Tajomník OKM zabezpečuje:

a)      prípravu rokovania celoslovenského aktívu vrátane distribúcie pozvánok a dokumentov k rokovaniu,

b)      vyhotovuje zápisnicu a uznesenie z celoslovenského aktívu, ktorý musí byť overený dvomi členmi aktívu,

c)      pripravuje stanoviská, podklady a ďalšie dokumenty na základe pokynov OKM.

9.      Na rokovanie celoslovenského aktívu môžu byť prizvaní aj hostia, napríklad zástupcovia SZCH.

10.    Hlasovacie právo na celoslovenskom aktíve má každý prizvaný účastník (článok 5 bod 3).   Hostia nemajú hlasovacie právo. Každý prizvaný účastník ma jeden hlas pri hlasovaní.

11.    V prípade, že sa prizvaný účastník celoslovenského aktívu nemôže rokovania celoslovenského aktívu zúčastniť, môže písomne poveriť iného účastníka celoslovenského aktívu jeho zastupovaním, vrátane hlasovania. Písomné poverenie musí byť úradne overené.

12.   Celoslovenský aktív môže prijímať uznesenia a odporúčania v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny pozvaných účastníkov celoslovenského aktívu, a to  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných účastníkov celoslovenského aktívu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu OKM alebo ním  povereného zástupcu.

13.   Právo podávať iniciatívne návrhy na rokovanie celoslovenského aktívu a žiadať, aby sa o nich rokovalo má každý účastník celoslovenského aktívu. Návrhy na rokovanie zasielajú účastníci  celoslovenského aktívu tajomníkovi OKM najmenej 10 pracovných dní  pred zasadnutím aktívu. 

14.   Z každého rokovania celoslovenského aktívu je vyhotovený písomný záznam, ktorý zverejní tajomník OKM na internetovej stránke Odboru chovu morčiat SZCH www.szch-morcata.sk a tiež/ alebo na stránkach SZCH www.szch.sk.

15.   Rokovania celoslovenského aktívu sú neverejné.

 

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1.    Zmeny v štatúte Odbornej komisie pre chov morčiat môžu byť navrhnuté iba na celoslovenskom aktíve chovateľov morčiat (výhradne podľa článku 5 bod 13). Všetky zmeny v štatúte musia byť odhlasované v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny pozvaných účastníkov celoslovenského aktívu, a to  najmenej dvomi tretinami hlasov prítomných účastníkov celoslovenského aktívu.

2.    Štatút OKM nadobúda účinnosť dňa 28.4.2018 na základe uznesenia RR SZCH.

 

Webové stránky používajú k poskytovaniu služieb a k analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s ukladaním súboru cookie.
Viac informácií Súhlasím Nesúhlasím