V menu nájdete žiadosti, zoznamy a iné

 ŠAMPIONÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ku dňu 01.10.2020


 Komisia pre chov ušľachtilých morčiat, SZCH (ďalej len "KChM")

 

Základné ustanovenia:

 

 1. Základnou podmienkou pre priznanie šampionátu, je aby morča bolo evidované a uchovnené v Plemennej knihe morčiat SZCH, resp. splnilo podmienky na uchovnenie a evidenciu (CZ registrácia alebo SK návrh na uchovnenie od posudzovateľa)  a v tom prípade bude následne evidované a uchovnené za poplatok.
 2. Šampionát potvrdzuje výlučne Plemenná kniha morčiat SZCH.
 3. Žiadosť o udelenie titulu je potrebné poslať elektronicky (poštou). K žiadosti je nutné priložiť kópiu diplomu CAC a preukazu o pôvode.  
 4. Dokladom o priznaní šampionátu je diplom v elektronickej (vystavené do 30 dní*) a tlačovej podobe (odoslané do 65 dní*). 
 5. Priznanie titulu je spoplatnené podľa platného cenníka.
 6. Vo všetkých prípadoch žiadateľ musí najskôr uhradiť poplatok a následne mu budú vystavené doklady.
 7. Zoznam udelených šampionátov je zverejnený na www.szch-morcata.sk, kde sú uvedené informácie o morčati a základné údaje žiadateľa (meno, obec - miesto chovu, krajina).
 8. Diplom je výhradne majetkom žiadateľa o šampionát, pokiaľ v žiadosti neuvedie inak.

  * kalendárnych dní od podania žiadosť resp. splnenia všetkých podmienok šampionátu

 

Uznanie ocenení CAC:

 

a) získané na slovenskej výstave

- Budú uznané CAC, ktoré vydala PK SZCH, z výstav uvedených na zozname uskutočnených akceptovaných výstav morčiat SZCH (http://www.szch-morcata.sk/vystavy) . Ostatné CAC vydané inou organizáciou nebudú akceptované.

b) získané na zahraničnej výstave
- Budú uznané CAC, ktoré vydal organizátor výstavy. Ostatné CAC vydané inou organizáciou nebudú akceptované.


V prípade, že krajina nevydáva CAC, tak za toto ocenenie bude považované slovné hodnotenie V / HV alebo bodové hodnotenie min. 95/100. 
Konkrétne CAC sa smie použiť len pre priznanie jedného šampionátu (je vylúčené viac nasobné využitie CAC).


titul "Slovenský šampión mladých"  (SKCJ)

 • Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa tri CAC z triedy BABY alebo JUNIOR, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenský výstavách. Jedno CAC môže byť zo zahraničnej výstavy. Titul nebude udelený pokiaľ morča už získalo titul Slovenský šampión.

 

titul "Slovenský šampión"  (SKCH)

 

 • Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa päť CAC (minimálne 1 CAC z triedy ADULT) na slovenských výstavách. Dve CAC môžu byť zo zahraničnej výstavy. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov.

 

titul "Grandšampión"   (SKGC)

 

 • Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Slovenský šampión a získalo v triede ADULT tri CAC, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenských výstavách.
 

titul "Interšampión"  (SKIC)

 • Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Grandšampión a získalo v triede ADULT dve CAC na slovenskej výstave a jednu na zahraničnej výstave, alebo na zahraničných výstavách získalo dve CAC v triede adult a jednu má zo slovenskej výstavy, takisto v triede ADULT. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov. 

 OCEŇOVANIE CHOVATEĽSKÝCH STANÍC
ku dňu 01.10.2020


 Plemenná kniha morčiat SZCH
Komisia pre chov ušľachtilých morčiat, SZCH (ďalej len "KChM")

 

 

Základné ustanovenia:

 1. Chovateľ má nárok na získanie ocenení chovateľskej stanice, pokiaľ morčatá z jeho vlastného odchovu - majú v mene názov chovateľskej stanice (musia byť zapísané a uchovnené v evidencii PK morčiat SZCH) získajú určitý počet titulov Slovenský šampión (ďalej len SKCH).
 2. Základnou podmienkou pre priznanie ocenení, je aby chovateľ mal platnú chovateľskú stanicu morčiat v SZCH a bol členom ľubovolnej ZO morčiat SZCH.
 3. Ocenenia potvrdzuje výlučne Plemenná kniha morčiat SZCH.
 4. Žiadosť o udelenie ocenení je potrebné poslať na plemennú knihu pomocou elektronického formulára.  
 5. Dokladom o priznaní ocenení je diplom v elektronickej (vystavené do 30 dní*) a tlačovej podobe (odoslané do 65 dní*). 
 6. Priznanie ocenení je bezplatné, ale poštovné náklady hradí chovateľ.
 7. Tituly iných krajín, iné tituly pod SZCH (SKCJ,SKIC,SKGC,...) sa nezapočítavajú do súčtu titulov potrebných na priznanie ocenení.
 8. Morčatá nemusia byť vo vlastníctve chovateľskej stanice.
 9. Najnižším ocenením je Bronzová chovateľská stanica, najvyšším ocenením je Diamantová chovateľská stanica.
 10. Platnosť najvyššieho získaného ocenenia je neobmedzená.
 11. Zoznam ocenených chovateľských staníc je uverejnený na webovej stránke PK morčiat SZCH v samostatnom zozname a v profile chovateľskej stanice, uvádza sa len najvyššie získané ocenenie.

        * kalendárnych dní od podania žiadosť

 

ocenenie "Bronzová chovateľská stanica"   

  

Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo  5-krát titul SKCH.

   

ocenenie "Strieborná chovateľská stanica"  
    
 • Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo 10-krát titul SKCH.
       
 • ocenenie "Zlatá chovateľská stanica"

  

Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo 15-krát titul SKCH. 

 

 • ocenenie "Platinová chovateľská stanica"

  

Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo 30-krát titul SKCH.

  

ocenenie "Diamantová chovateľská stanica"

 

Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo 50-krát titul SKCH.  Vyšehradský šampión
ku dňu 01.10.2017


 Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov-morčatá (ZOCHDH-M),
Základní organizace Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců a Cavies Club of Poland

 

  Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov-morčatá (ZOCHDH-M) v spolupráci so základnou organizáciou Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců a Cavies Club of Poland vyhlasuje súťaž o titul VYŠEHRADSKÝ ŠAMPIÓN.

VYSCH (

PODMIENKY:

Morča musí mať udelené šampionáty zo všetkých troch krajín:
CZCH - SKJC/SKCH - PLJCH/PLCH.

ŽIADOSŤ:

- O titul je možné zažiadať na email elaphe@centrum.sk
- Je potrebné uviesť meno žiadateľa a morčaťa,
  a priložiť scany potrebných titulov.

Diplom bude zaslaný elektronicky na email žiadateľa do 30 dní.
Udelenie titulu je bezplatné.

Zodpovedná osoba: Eva Bednárová

   


 

Poznámka Plemennej knihy morčiat SZCH:

Pokiaľ máte záujem, aby bol titul vedený v databáze morčiat PK morčiat SZCH, tak je potrebné bezplatne nahlásiť získanie titulu preposlaním emailu s diplomom na szch.morcata@gmail.com a uviesť evidenčné číslo morčaťa. 
Titul bude následne vedený v zozname ocenení na prvom mieste pod skratkou VYSCH (napr. VYSCH, SKCH, CZCH, PLCH).

 Zoznam ocenených morčiat ku 15.04.2020:

poradové číslo meno morčaťa SKCH CZCH PLCH majiteľ vydané
2017
1/2017 Damián Povraznícky opál 087/2015 13.12.2015 2015 Ing. Mikulinová Alena, SK 24.10.2017
2/2017 Chiara Del Katee 032/15 23.5.2015 2015 Kaššová Lucia, SK 24.10.2017
3/2017 Otheiboo Del Katee 033/15 12.9.2015 2015 Kaššová Lucia, SK 24.10.2017
4/2017 Frea Fatima Cavy de Lunear 019/2017 3.12.2016 2016/036 Kaššová Lucia, SK 24.10.2017
5/2017 Hachiko Cavy de Lunear 090/2016 14.8.2016 2016/038 Kaššová Lucia, SK 24.10.2017
6/2017 Winona Wei Cavy de Lunear 023/2016 9.1.2016 2016/009 Kaššová Lucia, SK 24.10.2017
7/2017 Yadirra Cavy de Lunear 087/2016 23.4.2016 2016/037 Kaššová Lucia, SK 24.10.2017
8/2017 Africa Pascale 005/2015 14.9.2014 2016/121 Bednárová Eva, SK 25.10.2017
9/2017 Danka Pascale 062/2016 5.3.2016 2016/123 Bednárová Eva, SK 25.10.2017
10/2017 Quakky Pascale 089/2016 5.3.2016 2016/120 Bednárová Eva, SK 25.10.2017
11/2017 Celsius Pascale 092/2016 29.10.2016 2016/122 Bednárová Eva, SK 25.10.2017
12/2017 Ostrôžka Pascale 003/2017 17.7.2016 58/2017 Bednárová Eva, SK 25.10.2017
13/2017 Xanto Pascale 007/2017 3.12.2016 60/2017 Hejzlar Filip, CZ 25.10.2017
14/2017 Yren Pascale 006/2017 1.10.2016 59/2017 Bednárová Eva, SK 25.10.2017
2018
1/2018 Witch Happy Guinea Pig 001/2018 7.10.2017 158/17 Adéla Maretková 14.1.2018
2/2018 Avalanche Happy Guinea Pig 035/2015 6.1.2018 35/2018 Nikol Maretková 8.4.2018
3/2018 Aslan Happy Guinea Pig 034/2017 6.1.2018 36/2018 Nikol Maretková 8.4.2018
4/2018 Arwen Undómiel Happy Guinea Pig 036/2017 6.1.2018 37/2018 Nikol Maretková 8.4.2018
5/2018 Yori Happy Guinea Pig 037/2017 6.1.2018 39/2018 Nikol Maretková 8.4.2018
6/2018 Hoblina Pascale 026/2017 7.4.2017 25/2018 Eva Bednárová 8.4.2018
7/2018 Yalla Pascale 025/2017 8.4.2017 24/2018 Eva Bednárová 8.4.2018
8/2018 Ada Povraznícky opál 010/2018 9.4.2017 33/2018 Alena Mikulinová 8.4.2018
9/2018 Vimka Pascale 005/2017 29.10.2016 28/2018 Eva Bednárová 8.4.2018
10/2018 Zmok Pascale 100/2016 30.7.2016 26/2018 Eva Bednárová 8.4.2018
11/2018 Kuca Pascale 028/2017 17.9.2017 31/2018 Eva Bednárová 8.4.2018
12/2018 Jaseň Pascale 027/2017 17.9.2017 32/2018 Eva Bednárová 8.4.2018
13/2018 Xtra Happy Guinea Pig 012/2018 6.1.2018 44/2018 Barbora Jakešová 30.4.2018
14/2018 Sardinka Pascale 004/2018 18.11.2017 27/2018 Eva Bednárová 8.12.2018
15/2018 Yelilibo Pascale 006/2018 25.11.2017 30/2018 Eva Bednárová 8.12.2018
16/2018 Yummi Pascale 003/2018 2.12.2017 29/2018 Eva Bednárová 8.12.2018

     2020

1/2020 Serafina Dior 031/2017 E0003/19 125/2018 Daniel Banasiak 23.2.2020
2/2020 Tymon Dior 030/2017 E0004/19 45/2018 Daniel Banasiak 23.2.2020
3/2020 Ezra Dior 015/2019 E0001/19 67/2019 Marta Jesariew 23.2.2020
4/2020 Fango Dior 016/2019 E0002/19 68/2019 Marta Jesariew 23.2.2020
5/2020 Gibon Karamela 013/2019 E0008/20 229/2019 Krzysztof Osmański 23.2.2020
6/2020 Gabor Karamela 014/2019 E0007/20 230/2019 Krzysztof Osmański 23.2.2020
7/2020 Joe Dior 001/2020 E0006/20 2019/122 Daniel Banasiak 15.4.2020