Zápis do evidencie / zmeny v evidencii

Plemenná kniha morčiat SZCH

Prihláste sa a vaše osobné údaje budú automaticky vyplnené

Print
  • id
  • Typ žiadosti
  • K novej žiadosti o evidenciu je nutné priložiť fotokópiu preukazu o pôvode s návrhom chovnosti ("pečiatkou") od oprávneného posudzovateľa morčiat SZCH resp. s českou registráciou.
    K preukázaniu zmien a nových údajov (šampionáty, zmena farby srsti,..) prikladajte fotokópiu dokumentu so zmenenými (novými) údajmi.

  • Úhrada poplatkov
  • SK73 8330 0000 0022 0246 3125
  • Chovateľ má právo si nechať zapísať evidenčné číslo SZCH do originálu PP/VP. Tento zápis robí výlučne správca PK morčiat. Tento úkon je dobrovoľný.
  • security image