Vážení členovia a výbor ZOCHDH-M,

keďže v doložených snímkach obrazovky (predložené na schôdzi) bol napadnutý chov s oficiálnymi PP ale aj samotná Plemenná kniha morčiat, tak musím menom PK poskytnúť vyjadrenie k šíreným dezinformáciám:

1.)   Posudzovanie chovnosti, posudzovanie
Chov morčiat na Slovensku má v rámci SZCH na starosti  KOMISIA PRE CHOV UŠĽACHTILÝCH MORČIAT, pod ktorú spadá Plemenná kniha morčiat a zbor posudzovateľov morčiat.
Každý posudzovateľ čestne vyhodnocuje chovnosť morčaťa (a  jeho potenciál) na základe Slovenského štandardu morčiat a s prihliadnutím na osobné skúsenosti, ktoré sa postupom časom menia a zdokonaľujú, a preto nikdy nebudete mať rovnaké hodnotenie morčaťa od rôznych posudzovateľov (na výstave ani pri stanovení chovnosti). Je osobným právom každého chovateľa nesúhlasiť s rozhodnutím posudzovateľa, ale je nevhodné  a neprípustné systematicky verejne prezentovať, že (slovenskí) posudzovatelia prisudzujú chovnosť „zlým“ morčatám a nebodaj, že tak činia morčatám v chovoch spriatelených staníc.

 

2.)    Oficiálne SK preukazy o pôvode
Oficiálne preukazy o pôvode na Slovensku vystavuje výhradne Plemenná kniha morčiat. Na preukaz o pôvode majú nárok páry morčiat, ktoré spĺňajú podmienky chovnosti. 
Nikto netvrdí a nikdy nebude tvrdiť, že zviera s oficiálnym preukazom o pôvode (morča, pes, mačka,...)  je automaticky 100% štandardné a z titulu vystavenia PP spôsobilé pre ďalší chov a úspešnú výstavnú kariéru. Pri plemenitbe zvierat nestačí spojiť dva chovné jedince, ale treba vopred vyhodnotiť ich genetické vlohy, ich predpoklady na základe rodokmeňa a aj keď toto všetko urobíme stále nie je záruka dokonalého výsledku.

Je na každom chovateľovi aký zvolí prístup k plemenitbe - žiadny chovateľ nemá právo to verejne dehonestovať, vysmievať sa chovateľovi alebo iným spôsobom sa povyšovať nad iných ...  

Oficiálny preukaz o pôvode je zárukou pravdivosti údajov rodokmeňa a je vizitkou toho, že rodičia splnili podmienky chovnosti pre dané plemeno a nemali vady, ktorá by (vážne) zaťažovali potomkov a ďalšie generácie.
Plemenná kniha morčiat ďakuje všetkým, ktorí odchovávajú morčatá s oficiálnym preukazom a tým aj podporujú oficiálny chov morčiat na Slovensku.

Plemenná kniha morčiat nevylučuje, že skúsený chovateľ pri vhodnom a cielenom spojení dokáže, odchovať dobrého potomka aj na nechovnom jedincovi, ale toto je už na osobnej zodpovednosti chovateľa a pre tento prípad je určený chovateľom výpis predkov.

 

3.)    Rady chovateľom zo strany PK, komisie, ZOčiek
Aj v priložených snímkach je často naznačované, že začínajúcim chovateľom nikto nepomáha.
Po založení CHS je chovateľ informovaný, že má plnú podporu z Plemennej knihy morčiat -  doteraz nebola žiadna sťažnosť, žeby Plemenná kniha nebola spolu súčinná s riešením dotazov a problémov chovateľov.  Čo sa týka odbornej konzultácie plemenitby sú určite do istej miery vždy nápomocní naši posudzovatelia formou elektronickej komunikácie. Ale tu treba povedať jedno veľké ALE,  nie vždy je to možné - z fotky sa často ťažko analyzuje daný problém či dotaz ... . Momentálne máme dvoch posudzovateľov s trvalým pobytom v SR. Plemenná kniha morčiat má len kladné ohlasy na ochotu posudzovateľov vykonať uchovnenie morčiat aj mimo výstav a to u chovateľa alebo u posudzovateľa (prípadné cestovné náklady posudzovateľa plne hradí chovateľ).

Ako chovatelia by sme mali byť jedna veľká rodina...  Ďakujeme chovateľom, ktorí už majú dostatočné skúsenosti a radi nezištne pomáhajú začínajúcim chovateľom.

Základné organizácie nemajú priamo v popise svojej činnosti realizáciu chovateľských konzultácii  a  zodpovedanie dotazov plemenitby morčiat. Úlohou základných organizácii je najme zastrešovať členskú základňu chovateľov a samozrejme sa snažiť v rámci možností túto skupinu chovateľov rozširovať.

Ale úprimne si treba povedať, že chov morčiat prezentujú najmä členovia ZO svojim správaním, aktivitou v chove, pri predaji morčiat, prezentácií svojej CHS napr. na sociálnych sieťach. Keď každý chovateľ privedie ku chovu a do svojej ZO jedného nového človeka ročne, tak každý rok nás/vás bude dvojnásobok.
Každý chovateľ si to môže dať ako výzvu pre rok 2021.

 

4.)    Obsadenie pozícii „morčacích“ štruktúr v SZCH
Pravidelne je celé roky opakovane prezentované stále tými rovnakými chovateľmi, že určité osoby sú na svojich pozíciách „priklincované“, nekompetentné a často vyznieva, že sú samo-zvolené (menované aj v snímkach).  Pravdou je opak. Každá pozícia a to aj pozícia správcu PK sa v pravidelných volebných cykloch volí nanovo a každý chovateľ sa môže v príslušných voľbách o funkciu uchádzať, prejsť výberovým procesom a ukázať ako sa to podľa neho dá robiť lepšie.

Plemenná kniha morčiat aj komisia si plní všetky svoje povinnosti a nie sme si vedomí zásadných nedostatkov v našej činnosti (bolo by arogantné tvrdiť, že nie je vždy niečo na zlepšenie).

 

5.)    Covid-19, situácia 2020-2021
Je neférové vyčítať niekomu neaktivitu  v čase už viac ako rok trvajúcej pandémie, keďže sú zakázané hromadné akcie (výstavy) a je obmedzená mobilita obyvateľstva. Ľudia sú z momentálnej situácie často na pokraji síl a je smutné, že sa šíria na sociálnych sieťach negatívne príspevky či posielanie súkromných správ, ktoré ešte gradujú napätie v spoločnosti a v komunite chovateľov morčiat v SR.

 

6.)    Prečo sa nerobia virtuálne výstavy morčiat?
Plemenná kniha morčiat nepovažuje za prínosné na oficiálnej úrovni organizovať virtuálne výstavy morčiat, ktoré sú skôr o fotografickej zručnosti a o dobrej „príprave“ morčaťa na konkrétnu fotku.

 

7.)    Komunikácia
Základom fungovania každej komunity je schopnosť vzájomnej komunikácie. V prípade, že máte dotaz, podnet, sťažnosť, pochvalu, návrh k našej činnosti, tak neváhajte to napísať priamo príslušnej zložke. Budeme vďační za každý váš názor. Vyjadrovanie názoru na rôznych fb skupinách nikdy nepovedie ku konštruktívnej debate, pretože informácia ani nedorazí na príslušné miesta.  Svet sociálnych sieti môže byť zradný, a preto si vždy dobre zvážte vaše pôsobenie na nich.

 

8.)    Poďakovanie
Chceme poďakovať všetkým chovateľom, ktorí sa venujú chovu morčiat pod hlavičkou Slovenského zväzu chovateľov a dodržujú všetky stanovy, poriadky SZCH a hlavne etiku chovu a správania. Prajeme vám nech sa vám darí plniť vaše chovateľské a životné ciele.

 

 

S priateľským pozdravom

Lukáš Klimša
Správca Plemennej knihy morčiat SZCH
a súčasne radový člen
ZOCHDH-M

V Sládkovičove, 30.3.2021